Privacyverklaring 

Aangezien u via Itec.nl gegevens deelt, wilt u graag weten wat er met die gegevens gebeurt. Deze kennisgeving beschrijft ons privacybeleid.

 • Verantwoordelijken voor persoonsgegevens.
 • Welke persoonsgegevens verzamelt Itec.nl over haar bezoekers?
 • Hoe zit het met cookies?
 • Deelt Itec.nl de informatie die zij ontvangt met andere partijen?
 • Hoe veilig zijn mijn gegevens bij Itec.nl?
 • Hoe zit het met eventuele derde adverteerders en/of links naar andere websites?
 • Welke gegevens kan ik inzien?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Mogen kinderen Itec.nl gebruiken?
 • Kennisgevingen en herzieningen.
 • Voorbeelden van verzamelde gegevens.

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan of verzameld door Itec.nl is Itec BV gevestigd te 5301 LB Zaltbommel aan de Hogeweg nr. 7 (de ‘verantwoordelijke’) die tevens handelt als bewerker namens de verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verzamelt Itec.nl over haar bezoekers?
De informatie die wij van u krijgen, helpt ons een betere opvolging te geven aan uw verzoek. Het gaat slechts om basisgegevens zoals het e-mailadres, naam en adres. Privégevoelige zaken worden en mogen niet door ons worden gevraagd. Door het eenmalig invoeren van uw gegevens hoeft u deze niet telkens opnieuw bij elk verzoek te vermelden. Wij gebruiken de gegevens om uw bestellingen, storingen e.d. accuraat af te handelen en om eventueel producten of diensten aan te bevelen waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Ook gebruiken we deze gegevens om ons platform te kunnen verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen technische, administratieve of andere functies namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons ontvangen en opgeslagen. U bent nooit verplicht om gegevens in te vullen. Vul nooit zomaar privé-gevoelige informatie in neem eerst telefonisch contact op met de partij of instantie die daarom vraagt. Let wel, indien u bepaalde basisinformatie niet verstrekt kan het zijn dat uw verzoek, uw deelname of uw bestelling niet kan worden verwerkt, of dat u een deel van de functies op de website niet zult kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens onder meer om aan uw verzoeken te voldoen, uw toekomstige bezoekervaring op uw voorkeuren aan te passen, en voor communicatie met u.
 • Automatische gegevens: bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies” en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser Itec.nl of advertenties en andere content opent die op andere websites worden aangeboden door of namens Itec.nl. 
 • Mobiel: Wanneer u Apps die door Itec.nl zijn ontwikkeld download of gebruikt en, indien van toepassing, locatiediensten heeft aangevraagd of aanvaard, kunnen wij gegevens ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een ‘unique identifier’ voor uw apparaat. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u locatie-gerelateerde diensten te leveren, zoals zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content. Bij de meeste mobiele apparaten kunt u locatiediensten uitschakelen. Controleer dit en stel desgewenst als zodanig in, alvorens u een App gaat gebruiken.
 • E-mail communicatie: om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van Itec.nl opent indien uw computer die mogelijkheid ondersteunt. Ook vergelijken wij onze bezoekerslijst met lijsten die wij ontvangen van andere ondernemingen teneinde onze bezoekers geen onnodige berichten te sturen. Als u geen e-mail of post van ons wilt ontvangen, stuur ons hiervan dan een e-mailbericht.
 • Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze accountgegevens toevoegen. 

Hoe zit het met cookies?
Om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen en u functies aan te bieden, gebruiken wij cookies. Stuur ons een e-mail indien u van ons geen informatie, aanbiedingen of reclame wil ontvangen.

Deelt Itec.nl de informatie die zij ontvangt met anderen?
Informatie over onze bezoekers is natuurlijk belangrijk voor de inrichting en uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van dergelijke informatie is niet in belang van onze inrichting en uitvoering van onze activiteiten. Itec.nl deelt bezoekersgegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en dan slechts met bedrijven die zelf ook een strenge regelgeving inzake Privacybewaking hanteren. Itec.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud respectievelijk toepassing van cookies, noch voor het door derden gehanteerde privacybeleid.

 • Overgang van ondernemingen: Bij de verdere ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij andere platforms of organisaties kopen en overnemen, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren bezoekers- of klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa aan de kopende partij, maar blijven deze altijd onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande Privacykennisgeving (uiteraard tenzij de bezoeker of klant anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Itec.nl of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa blijven behoren en dienen derhalve als zodanig bij voortduring te blijven gewaarborgd.
 • Bescherming van Itec.nl en anderen: Wij geven accountinformatie en overige persoonsgegevens (voor zover wij daarover zouden beschikken) wel af wanneer wij van mening zijn dat afgifte gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze Gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Itec.nl, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico’s. Hiertoe behoort vanzelfsprekend echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze Privacykennisgeving en waarmee uw privacybelangen worden geschaad.
 • Met uw toestemming: in alle overige gevallen zult u een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben er vrijwillig voor te kunnen kiezen die informatie niet te willen delen. Gelieve uw wensen op dat vlak middels een e-mailbericht aan ons te willen aangeven.
  Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

 • Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) of soortgelijke software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.
 • Wij vragen uitdrukkelijk geen bancaire gegevens van u, geen wachtwoorden, geen pin- of andere codes en wij vragen u nooit om deze te willen voorlezen, in te vullen, op te roepen, door te geven, te scannen of deze aan te passen. Ga hier nooit op in en verbreek het contact en sluit uw PC.
 • Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmiddelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures betekenen dat we u van tijd tot tijd om bewijs van uw identiteit kunnen vragen voordat wij persoonsgegevens aan u openbaar maken.
 • Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet u af te melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

Hoe zit het met derde adverteerders en links naar andere websites?
Onze site bevat links naar andere websites. Ook deze derden hebben zich hieromtrent aan de voor hen geldende wetgeving te houden.

Tot welke gegevens heb ik toegang?
Itec.nl geeft u toegang tot de gegevens over uw account op Itec.nl met het doel dat u die gegevens zult kunnen inzien en bijwerken.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen
Als u een vraag heeft over de privacy bij Itec.nl, dan kunt u ons hierover een e-mail sturen met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie; wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen.
Onze onderneming verandert doorlopend en ook onze Privacykennisgeving en algemene voorwaarden ook. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige Privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde bezoekersgegevens zonder de toestemming van de betrokken partijen.

Welke keuzes heb ik?

 • Zoals hierboven besproken kunt u er altijd voor kiezen geen gegevens te verstrekken, ook als die nodig zou zijn om een bestelling te plaatsen, een storing te melden, of gebruik te maken van functies op Itec.nl.
  U kunt bepaalde gegevens toevoegen of bijwerken op pagina’s zoals die waarnaar wordt verwezen in het onderdeel ‘Tot welke gegevens heb ik toegang?’
 • De Help-functie op de meeste browsers geeft aan hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies kunt uitschakelen of via een CCleaner kunt verwijderen. Verder kunt u soortgelijke gegevens uitschakelen of verwijderen die door browser add-ons worden gebruikt, door de add-on instellingen te wijzigen of de website van de maker daarvan te bezoeken. Omdat cookies u in staat stellen gebruik te maken van een aantal belangrijke functies van Itec.nl, raden wij u echter aan deze ingeschakeld te houden. Zo zult u, wanneer u onze cookies blokkeert of deze anderszins weigert, niet alle functionaliteiten van Itec.nl kunnen gebruiken waarvoor u zich moet Aanmelden.

Voorbeelden van verzamelde gegevens

 • Gegevens die u ons verstrekt
  U verstrekt ons de meeste gegevens zelf wanneer u een overeenkomst met ons sluit, telefonisch contact met ons hebt, of wanneer u een ‘Mijn Itec’ account aanmaakt op Itec.nl.
 • Automatische gegevens
  Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen en analyseren zijn: het Internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt voor de verbinding tussen uw computer en het internet; inlog; e-mail adres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie zoals browsersoort en -versie; de tijdszone-instelling, browser plug-in soorten en versies; besturingssysteem en -platform; uw deelnamegeschiedenis, die we soms samenvoegen met soortgelijke gegevens van andere klanten om nieuwe functies te kunnen ontwikkelen zoals ‘Meest verkocht (beste product) (etc.)’; de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanuit onze website (waaronder datum en tijdstip); cookiecijfer; producten die u heeft bekeken of gezocht; en alle telefoonnummers die gebruikt zijn om onze khelpdesk te bellen. Ook kunnen wij ter voorkoming van fraude en voor andere doeleinden op bepaalde delen van onze website browsergegevens gebruiken zoals cookies, Flash cookies (ook wel bekend als Flash Local Shared Objects) of soortgelijke gegevens. Tijdens sommige bezoeken kunnen we software tools gebruiken zoals JavaScript om bezoekgegevens te meten en te verzamelen, waaronder paginaresponstijden, download errors, de duur van het bezoek van bepaalde pagina’s, pagina-interactiegegevens (zoals scrolling, klikken, mouse-overs), en de methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te browsen. Ook kunnen we technische gegevens verzamelen die ons helpen uw apparaat te identificeren ter voorkoming van fraude en voor diagnostische doeleinden.
 • Mobiel
  De meeste mobiele apparaten geven gebruikers de mogelijkheid locatiediensten uit te schakelen. Meestal bevindt deze functie zich in het instellingenmenu van het apparaat. Als u vragen heeft over hoe u locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, raden wij u aan contact op te nemen met uw netwerkprovider of de producent van uw apparaat.
 • Informatie uit andere bronnen
  Voorbeelden van gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen zijn: bijgewerkte leverings- en adresgegevens van onze vervoerders of andere derden, die wij gebruiken om onze administratie te corrigeren zodat uw volgende contact met ons makkelijker verloopt; accountgegevens, deelname- of andere gegevens en page-view gegevens van bepaalde verkopers waarmee wij gezamenlijk een website voeren of platform bieden, voor wie wij technische -, advertentie-, fulfillment- of andere diensten leveren; zoekterm- en zoekresultaatgegevens van zoekopdrachten via de Websearch-functies; zoekresultaten en links, waaronder betaalde vermeldingen (zoals Sponsored Links); en kredietgegevens van kredietbureaus die wij kunnen gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen en om aan bepaalde bezoekers financiële – of kredietdiensten te leveren mocht zulks voorkomen.
 • Co-Branded & Gezamenlijke Aanbiedingen
  Van tijd tot tijd kunnen wij gezamenlijke of ‘co-branded’ producten en/of diensten aanbieden.

Mocht u na het lezen van deze Privacyverklaring tot de conclusie komen dat u zich hiermee niet kunt verenigen, gelieve ons in dat geval hiervan omgaand duidelijk per e-mail in kennis te willen stellen, alvorens u als deelnemer aan het platform actief gaat zijn.