Privacyverklaring 

Aangezien u via Itec.be gegevens deelt, wilt u graag weten wat er met
die gegevens gebeurt. Deze kennisgeving beschrijft ons privacybeleid.

 • Verantwoordelijken voor persoonsgegevens.
 • Welke persoonsgegevens verzamelt Itec.be over haar bezoekers?
 • Hoe zit het met cookies?
 • Deelt Itec.be de informatie die zij ontvangt met andere partijen?
 • Hoe veilig zijn mijn gegevens bij Itec.be?
 • Hoe zit het met eventuele derde adverteerders en/of links naar andere websites?
 • Welke gegevens kan ik inzien?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Mogen kinderen Itec.be gebruiken?
 • Kennisgevingen en herzieningen.
 • Voorbeelden van verzamelde gegevens.

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens
De
verantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan of
verzameld door Itec.be is Itec NV gevestigd te 2321 Meer aan
de Joshn Lijsenstraat nr. 49 (de ‘verantwoordelijke’) die tevens handelt als
bewerker namens de verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verzamelt Itec.be over haar bezoekers?
De
informatie die wij van u krijgen, helpt ons een betere opvolging te
geven aan uw verzoek. Het gaat slechts om basisgegevens zoals het
e-mailadres, naam en adres. Privégevoelige zaken worden en mogen niet
door ons worden gevraagd. Door het eenmalig invoeren van uw gegevens
hoeft u deze niet telkens opnieuw bij elk verzoek te vermelden. Wij
gebruiken de gegevens om uw bestellingen, storingen e.d. accuraat af te
handelen en om eventueel producten of diensten aan te bevelen waarvoor u
belangstelling zou kunnen hebben. Ook gebruiken we deze gegevens om ons
platform te kunnen verbeteren, fraude of misbruik van onze website te
voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen
technische, administratieve of andere functies namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op
  onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons
  ontvangen en opgeslagen. U bent nooit verplicht om gegevens in te
  vullen. Vul nooit zomaar privé-gevoelige informatie in neem eerst
  telefonisch contact op met de partij of instantie die daarom vraagt. Let
  wel, indien u bepaalde basisinformatie niet verstrekt kan het zijn dat
  uw verzoek, uw deelname of uw bestelling niet kan worden verwerkt, of
  dat u een deel van de functies op de website niet zult kunnen gebruiken.
  Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens onder meer om aan uw
  verzoeken te voldoen, uw toekomstige bezoekervaring op uw voorkeuren aan
  te passen, en voor communicatie met u.
 • Automatische gegevens: bepaalde soorten gegevens
  worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons
  contact heeft. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies”
  en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser
  Itec.be of advertenties en andere content opent die op andere websites
  worden aangeboden door of namens Itec.be. 
 • Mobiel: Wanneer u Apps die door Itec.be zijn
  ontwikkeld download of gebruikt en, indien van toepassing,
  locatiediensten heeft aangevraagd of aanvaard, kunnen wij gegevens
  ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een ‘unique
  identifier’ voor uw apparaat. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u
  locatie-gerelateerde diensten te leveren, zoals zoekresultaten en andere
  gepersonaliseerde content. Bij de meeste mobiele apparaten kunt u
  locatiediensten uitschakelen. Controleer dit en stel desgewenst als
  zodanig in, alvorens u een App gaat gebruiken.
 • E-mail communicatie: om ons te helpen e-mails
  nuttiger en interessanter te maken ontvangen wij vaak een bevestiging
  wanneer u een e-mail van Itec.be opent indien uw computer die
  mogelijkheid ondersteunt. Ook vergelijken wij onze bezoekerslijst met
  lijsten die wij ontvangen van andere ondernemingen teneinde onze
  bezoekers geen onnodige berichten te sturen. Als u geen e-mail of post
  van ons wilt ontvangen, stuur ons hiervan dan een e-mailbericht.
 • Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze accountgegevens toevoegen. 

Hoe zit het met cookies?
Om onze systemen in
staat te stellen uw apparaat te herkennen en u functies aan te bieden,
gebruiken wij cookies. Stuur ons een e-mail indien u van ons geen
informatie, aanbiedingen of reclame wil ontvangen.

Deelt Itec.be de informatie die zij ontvangt met anderen?
Informatie over onze bezoekers is natuurlijk belangrijk voor de
inrichting en uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van
dergelijke informatie is niet in belang van onze inrichting en
uitvoering van onze activiteiten. Itec.be deelt bezoekersgegevens
uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en dan slechts met
bedrijven die zelf ook een strenge regelgeving inzake Privacybewaking
hanteren. Itec.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud
respectievelijk toepassing van cookies, noch voor het door derden
gehanteerde privacybeleid.

 • Overgang van ondernemingen: Bij de verdere
  ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij andere platforms
  of organisaties kopen en overnemen, dochtermaatschappijen of
  bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren
  bezoekers- of klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa aan
  de kopende partij, maar blijven deze altijd onderworpen aan de
  toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande
  Privacykennisgeving (uiteraard tenzij de bezoeker of klant anderszins
  toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Itec.be of
  nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens
  natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa blijven behoren en dienen
  derhalve als zodanig bij voortduring te blijven gewaarborgd.
 • Bescherming van Itec.be en anderen: Wij geven
  accountinformatie en overige persoonsgegevens (voor zover wij daarover
  zouden beschikken) wel af wanneer wij van mening zijn dat afgifte
  gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze
  Gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te
  passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Itec.be, onze
  gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van
  gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van
  fraude en beperking van kredietrisico’s. Hiertoe behoort vanzelfsprekend
  echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken
  van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële
  doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze
  Privacykennisgeving en waarmee uw privacybelangen worden geschaad.
 • Met uw toestemming: in alle overige gevallen zult u
  een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden
  zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben er vrijwillig
  voor te kunnen kiezen die informatie niet te willen delen. Gelieve uw
  wensen op dat vlak middels een e-mailbericht aan ons te willen aangeven.
  Wanneer
  wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese
  Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals
  hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens
  worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals
  toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de
  bescherming van persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

 • Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte
  te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) of
  soortgelijke software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.
 • Wij vragen uitdrukkelijk geen bancaire gegevens van u, geen wachtwoorden, geen pin- of andere codes en wij vragen u nooit
  om deze te willen voorlezen, in te vullen, op te roepen, door te geven,
  te scannen of deze aan te passen. Ga hier nooit op in en verbreek het
  contact en sluit uw PC.
 • Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele
  beveiligingsmiddelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar
  maken van persoonlijk identificeerbare klantgegevens. Onze
  veiligheidsprocedures betekenen dat we u van tijd tot tijd om bewijs van
  uw identiteit kunnen vragen voordat wij persoonsgegevens aan u openbaar
  maken.
 • Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde
  toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet u af te
  melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

Hoe zit het met derde adverteerders en links naar andere websites?
Onze
site bevat links naar andere websites. Ook deze derden hebben zich
hieromtrent aan de voor hen geldende wetgeving te houden.

Tot welke gegevens heb ik toegang?
Itec.be geeft u
toegang tot de gegevens over uw account op Itec.be met het doel dat u
die gegevens zult kunnen inzien en bijwerken.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen
Als
u een vraag heeft over de privacy bij Itec.be, dan kunt u ons hierover
een e-mail sturen met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie;
wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen.
Onze onderneming
verandert doorlopend en ook onze Privacykennisgeving en algemene
voorwaarden ook. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u
te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft
aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze
website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele
wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige
Privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw
account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen
nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze
die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde bezoekersgegevens
zonder de toestemming van de betrokken partijen.

Welke keuzes heb ik?

 • Zoals hierboven besproken kunt u er altijd voor kiezen geen gegevens
  te verstrekken, ook als die nodig zou zijn om een bestelling te
  plaatsen, een storing te melden, of gebruik te maken van functies op
  Itec.be.
  U kunt bepaalde gegevens toevoegen of bijwerken op pagina’s
  zoals die waarnaar wordt verwezen in het onderdeel ‘Tot welke gegevens
  heb ik toegang?’
 • De Help-functie op de meeste browsers geeft aan hoe u kunt voorkomen
  dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten
  melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies kunt
  uitschakelen of via een CCleaner kunt verwijderen. Verder kunt u
  soortgelijke gegevens uitschakelen of verwijderen die door browser
  add-ons worden gebruikt, door de add-on instellingen te wijzigen of de
  website van de maker daarvan te bezoeken. Omdat cookies u in staat
  stellen gebruik te maken van een aantal belangrijke functies van
  Itec.be, raden wij u echter aan deze ingeschakeld te houden. Zo zult u,
  wanneer u onze cookies blokkeert of deze anderszins weigert, niet alle
  functionaliteiten van Itec.be kunnen gebruiken waarvoor u zich moet
  Aanmelden.

Voorbeelden van verzamelde gegevens

 • Gegevens die u ons verstrekt
  U verstrekt ons de
  meeste gegevens zelf wanneer u een overeenkomst met ons sluit,
  telefonisch contact met ons hebt, of wanneer u een ‘Mijn Itec’ account
  aanmaakt op Itec.be.
 • Automatische gegevens
  Voorbeelden van gegevens
  die wij verzamelen en analyseren zijn: het Internet protocol (IP) adres
  dat wordt gebruikt voor de verbinding tussen uw computer en het
  internet; inlog; e-mail adres; wachtwoord; computer- en
  verbindingsinformatie zoals browsersoort en -versie; de
  tijdszone-instelling, browser plug-in soorten en versies;
  besturingssysteem en -platform; uw deelnamegeschiedenis, die we soms
  samenvoegen met soortgelijke gegevens van andere klanten om nieuwe
  functies te kunnen ontwikkelen zoals ‘Meest verkocht (beste product)
  (etc.)’; de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar,
  via en vanuit onze website (waaronder datum en tijdstip); cookiecijfer;
  producten die u heeft bekeken of gezocht; en alle telefoonnummers die
  gebruikt zijn om onze khelpdesk te bellen. Ook kunnen wij ter voorkoming
  van fraude en voor andere doeleinden op bepaalde delen van onze website
  browsergegevens gebruiken zoals cookies, Flash cookies (ook wel bekend
  als Flash Local Shared Objects) of soortgelijke gegevens. Tijdens
  sommige bezoeken kunnen we software tools gebruiken zoals JavaScript om
  bezoekgegevens te meten en te verzamelen, waaronder paginaresponstijden,
  download errors, de duur van het bezoek van bepaalde pagina’s,
  pagina-interactiegegevens (zoals scrolling, klikken, mouse-overs), en de
  methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te browsen. Ook
  kunnen we technische gegevens verzamelen die ons helpen uw apparaat te
  identificeren ter voorkoming van fraude en voor diagnostische
  doeleinden.
 • Mobiel
  De meeste mobiele apparaten geven
  gebruikers de mogelijkheid locatiediensten uit te schakelen. Meestal
  bevindt deze functie zich in het instellingenmenu van het apparaat. Als u
  vragen heeft over hoe u locatiediensten van uw apparaat kunt
  uitschakelen, raden wij u aan contact op te nemen met uw netwerkprovider
  of de producent van uw apparaat.
 • Informatie uit andere bronnen
  Voorbeelden van
  gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen zijn: bijgewerkte
  leverings- en adresgegevens van onze vervoerders of andere derden, die
  wij gebruiken om onze administratie te corrigeren zodat uw volgende
  contact met ons makkelijker verloopt; accountgegevens, deelname- of
  andere gegevens en page-view gegevens van bepaalde verkopers waarmee wij
  gezamenlijk een website voeren of platform bieden, voor wie wij
  technische -, advertentie-, fulfillment- of andere diensten leveren;
  zoekterm- en zoekresultaatgegevens van zoekopdrachten via de
  Websearch-functies; zoekresultaten en links, waaronder betaalde
  vermeldingen (zoals Sponsored Links); en kredietgegevens van
  kredietbureaus die wij kunnen gebruiken om fraude te voorkomen en op te
  sporen en om aan bepaalde bezoekers financiële – of kredietdiensten te
  leveren mocht zulks voorkomen.
 • Co-Branded & Gezamenlijke Aanbiedingen
  Van tijd tot tijd kunnen wij gezamenlijke of ‘co-branded’ producten en/of diensten aanbieden.

Mocht u na het lezen van deze Privacyverklaring tot de conclusie
komen dat u zich hiermee niet kunt verenigen, gelieve ons in dat geval
hiervan omgaand duidelijk per e-mail in kennis te willen stellen,
alvorens u als deelnemer aan het platform actief gaat zijn.